Slovo úvodem

Vážené a milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé,
 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na XV. pediatrický kongres s mezinárodní účastí, který pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR ve dnech 23. ‒ 25. září 2021 v Hradci Králové.

Kongres byl přesunut z důvodu nepříznivé epidemiologické situace z původního loňského termínu. Mezitím pandemie COVID19 a s ní související opatření změnily v uplynulých měsících životy nás všech, omezily kontakty a přerušily řadu do té doby pravidelných odborných setkání. Pevně věříme, že Pediatrický kongres bude svátkem pediatrů a příležitostí pro obnovení a pokračování dlouholeté tradice, kdy se společně potkávají pediatři z primární péče, lůžkových oddělení i ze specializovaných ambulancí. Připraveni jsme v letošním roce i na případný přesun kongresu do virtuálního prostředí, tak aby tato tradice nebyla znovu přerušena.

Program kongresu prochází aktualizací a bude připraven tak, aby přinesl nejaktuálnější informace z většiny pediatrických oborů. V rámci kongresu zazní plenární sdělení významných osobností včetně zahraničních. Nosnou strukturou kongresu je dvanáct sympozií s novinkami z řady oborů - endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, neonatologie, intenzivní medicíny, hematologie, nefrologie, imunologie a paliativní péče. Samostatné sympozium bude zaměřeno na aktuality k problematice COVID-19. Programový rámec kongresu zahrnuje i setkání s experty, se kterými bude možné prodiskutovat zajímavá i praktická témata. Neoddělitelnou součástí kongresu bude jistě i řada Vašich ústních či posterových sdělení. Vzhledem k tomu, že abstrakta sdělení přihlášených v roce 2020 již byla publikována, a navíc se v letošním roce budou jistě hlásit i noví řečníci, bude nutné veškeré příspěvky znovu zpracovat do aktualizovaných abstrakt pro letošní rok, zopakovat proces jejich odeslání, evaluace a znovu je roztřídit do jednotlivých orálních a posterových sekcí. Proto bychom rádi požádali všechny zájemce o aktivní účast (včetně těch, kteří již byli přihlášeni v roce 2020) o  nové zaslání abstrakt a také vyzvali ostatní kolegyně a kolegy k zaslání nových příspěvků.

Program doplní také tradičně sympozia podporovaná našimi partnery z řad farmaceutických, nutričních a technologických firem. 

Do tvorby programu se již několik let zapojují mladí pediatři do 35 let, součástí kongresu je tedy i jejich samostatné prekongresové setkání ve středu 22. 9. 2021.

Pediatrický kongres je tradičně významnou příležitostí k udělení řady ocenění. Předána bude „Brdlíkova cena za celoživotní přínos pediatrii“ spojená s přednáškou laureáta. Diplomy za celoživotní přínos pediatrii převezmou kolegové, kteří se zasloužili o rozvoj pediatrie v jednotlivých regionech naší republiky. Udělena bude také „Cena pro mladého pediatra“ za významnou publikační aktivitu.

Věříme, že letošní Kongres přinese Vám všem řadu nových a zajímavých informací, odborných diskusí a především tak dlouho odkládaných přátelských setkání.

 

Za celý organizační a programový výbor se těšíme na setkání s Vámi v září v Hradci Králové.

 

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

prezidentka kongresu
 

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP
 

MUDr. Alena Šebková

předsedkyně OSPDL
 

MUDr. Ilona Hülleová

předsedkyně SPLDD ČR